Katolickie Liceum Humanistyczne

                                                   Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

                                                                                ul. Żeromskiego 6

                                                                                                      05-400 Otwock

                                                                                                   tel. +48 22 779 39 96

                                                                                                      +48 661 546 882

                                                                                                    www.klhotwock.pl

 

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do Katolickiego Liceum Humanistycznego imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski w Otwocku odbywa się do dnia 31 marca 2021 roku na podstawie rozmowy rekrutacyjnej kandydata wraz z jednym lub obojgiem rodziców (lub opiekunów prawnych) oraz dyrektorem po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę: tel. 661546882.

1.  W jaki sposób i od kiedy mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Formularze zgłoszeniowe można składać już od 10 lutego 2021 roku. Wystarczy, że kandydat wypełni formularz zgłoszeniowy i dostarczy go drogą mailową, na adres:dyrektor@klhotwock.pl 

2. Do kiedy można składać formularze zgłoszeniowe?

Formularz zgłoszeniowy należy składać do 31.03.2021 r. Po tym terminie będą przyjmowani uczniowie w miarę wolnych miejsc, na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty i ocen końcowo-rocznych

3. Kiedy odbywają się rozmowy rekrutacyjne?

Dokładne terminy rozmów rekrutacyjnych ustalane są telefonicznie z dyrektorem szkoły w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi kandydatów.

4. Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna i ile trwa?

To moment na przedstawienie siebie, swoich zainteresowań, osiągnięć i planów na przyszłość, a także opowiedzenie o swojej motywacji wyboru tej szkoły. Kandydat ma pełną dowolność wyboru formy prezentacji. Następnie dyrektor zadaje pytania – mogą dotyczyć ogólnej wiedzy o świecie, zagadnień z podstawy programowej z j. polskiego lub historii, szeroko pojętej wiedzy o kulturze, itp. W rozmowie uczestniczą rodzice lub opiekunowie prawni. Cała rozmowa trwa kilka minut.

5. Co kandydat powinien przygotować przed rozmową rekrutacyjną?

Kopię świadectwa z poprzedniej klasy lub wykaz ocen uzyskanych na pierwsze półrocze, wydrukowany formularz zgłoszeniowy. Wszelkie prace plastyczne/fotografie/dyplomy, które kandydat/tka chciałby/łaby zaprezentować podczas rozmowy (prace mogą być w postaci prezentacji, filmiku, linku) – można przesłać też wcześniej na maila wraz z formularzem zgłoszeniowym. (nie jest to jednak konieczne. Przesyłanie prac, prezentacji, dotyczy tylko tych kandydatów, którzy chcą pokazać swój dorobek artystyczny i dotychczasowe osiągnięcia).

6. Czy oceny kandydata mają wpływ na decyzję o przyjęciu do szkoły?

Do dnia 31 marca 2021 roku oceny nie mają żadnego znaczenia. Po tym terminie także oceny nie mają wyłącznego wpływu na decyzję o przyjęciu do szkoły, jednak są one brane pod uwagę.

7. Kiedy będą znane wyniki?

O wyniku przyjęcia do szkoły do dnia 31 marca 2021 roku, uczeń jest poinformowany natychmiast, po uiszczeniu opłat: 1000 zł wpisowe i 100 zł opłata rekrutacyjna (kwoty te nie podlegają zwrotowi w przypadku niepodjęcia nauki lub rezygnacji z nauki w naszej szkole). Opłaty dokonywane są gotówką w kasie szkoły. Każdy uczeń traktowany jest w naszej szkole indywidualnie. Szkoła bierze na siebie obowiązek wyrównania braków, w przypadku ich zaistnienia, np. trudności w uczeniu się, niepowodzenia szkolne, słabe oceny. Po 31 marca 2021 roku dyrektor informuje o przyjęciu bądź nie najpóźniej w ciągu tygodnia po uiszczeniu opłat i zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez kandydata

8. Czy muszę zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Katolickie Liceum Humanistyczne jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej; nie rejestrujemy się do naszej szkoły przez system. Szkoła realizuje podstawy programowe obowiązujące w szkołach publicznych, otrzymuje świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki, zdaje państwowy egzamin maturalny. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne. Zapewnia naukę w mało licznych klasach.

9. Ile wynosi czesne za naukę w szkole? 

Czesne wynosi 1000 zł. miesięcznie (możliwe jest zmniejszenie kwoty po udokumentowaniu trudnej sytuacji materialnej, lub życiowej albo gdy uczęszcza rodzeństwo).  Czesne płatne jest przez 11 miesięcy w każdym roku szkolnym, tj. od września do lipca, do 10-go dnia każdego miesiąca, przez cały okres trwania nauki, również w klasie maturalnej. Czesne może być zmienione w ciągu czterech lat nauki. Nie zmienia się jednak w ciągu danego roku szkolnego.   

10. Jak mogę się dostać do klasy dwujęzycznej?

Do klasy dwujęzycznej przyjęci zostaną kandydaci, którzy przejdą pozytywnie rozmowę rekrutacyjną, wyrażą chęć pobytu w klasie dwujęzycznej oraz otrzymają pozytywny wynik z testu z języka angielskiego, pod warunkiem, że przynajmniej sześć osób wyrazi chęć nauki w klasie dwujęzycznej.

W klasie dwujęzycznej ilość miejsc jest ograniczona (max. 10 osób).

Nauka w klasie dwujęzycznej kosztuje 1400 zł miesięcznie.

11. Jeżeli nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie; komu mogę je zadać?

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania szkoły udziela dyrektor szkoły dyrektor@klhotwock.pl  tel. 661546882.         

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO KATOLICKIEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W OTWOCKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Humanistycznego, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że naszego Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej oraz że do szkoły przyjmowani są również kandydaci spoza Otwocka
 2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy
 3. Warunkiem przyjęcia do Katolickiego Liceum Humanistycznego jest wyznawanie wiary chrześcijańskiej.
 4. Limit miejsc w klasach pierwszych czteroletniego Liceum, w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

  Klasa humanistyczna – dziennikarska – rozszerzony program nauczania do wyboru kandydata z: języka polskiego, historii, języków obcych do wyboru (język angielski, rosyjski, francuski), dodatkowo zajęcia żywego słowa, dykcji, teatralne, dziennikarskie, filozoficzne (redagowanie pism urzędowych, publicystycznych, naukowych, felietonów, strony internetowej, informacji na Facebooku. Itp.), ćwiczenia z retoryki i wystąpień publicznych, sztuka recytacji, chór, historia muzyki, przedsiębiorczość.

  Klasa pierwsza ma liczyć około 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania ilość miejsc może ulec zwiększeniu.

  Klasa matematyczno- geograficzno- przyrodnicza – rozszerzony program nauczania matematyki, logicznego myślenia, geografii, biologii, chemii, przedsiębiorczości, elementy prawa i filozofii oraz innych zajęć wymienionych w klasie humanistycznej według zainteresowań kandydatów – klasa pierwsza ma liczyć około 10 osób.

 5. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie do
  10 kwietnia 2020 roku, kwestionariusza zgłoszenia do Katolickiego Liceum Humanistycznego (do pobrania na stronie internetowej – w zakładce rekrutacja), i wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi w wysokości określonej przez organ prowadzący, tj. 100 zł. Po tym terminie należy kontaktować się z dyrektorem szkoły, który podejmie decyzję o przyjęciu kandydata lub odmowie w miarę wolnych miejsc w szkole.    
  1. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do naszego Liceum należy w dniach 21 czerwca – 25 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:

  – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  – oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

  – kserokopię aktu urodzenia,

  – zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: język polski, język obcy, biologia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka i innych. osiągnięć ucznia;

  – załączenie innych osiągnieć ucznia;

  – dwa podpisane zdjęcia;

  –  dokonanie w szkole wpłaty wpisowego;

  – podpisanie umowy edukacyjnej.

 6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 7. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 8. We wszystkich sprawach związanych z rekrutację można kontaktować się z sekretariatem szkoły oraz dyrektorem szkoły.