Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice, Szanowne Grono pedagogiczne

W związku z pytaniami, jakie otrzymuję od Państwa pragnę przypomnieć, że od 19 października 2020 r. uczymy się zdalnie

Polski Rząd opublikował nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19, zgodnie z którymi od 19. października 2020 r.
w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie umożliwi wszystkim uczniom udział w zajęciach szkolnych zorganizowanych według dotychczasowego planu lekcji.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć i sposobów komunikowania się ze szkołą ogłaszam na bieżąco na naszej platformie.
Uczniowie, którzy nie mają swobodnego dostępu do komputera w domu, nie posiadają odpowiedniego sprzętu (kamer lub mikrofonu), mogą wypożyczyć go z zasobów szkolnych.
Walczymy z koronawirusem – każdy z nas może pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.
Zasady zdalnego nauczania obowiązujące w Katolickim Liceum Humanistycznym im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Otwocku opracowane na podstawie Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 oraz wytycznych MZ
i GIS.
§ 1
1. W Katolickim Liceum Humanistycznym, w roku szkolnym 2020/2021 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.
2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy
w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej.
3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
§ 2
1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dostosowują programy nauczania do nauczania zdalnego.
2. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest służbowa poczta elektroniczna (służbowe
e-maile) z wykorzystaniem kont na platformie Google – Suite. Obowiązuje całkowity zakaz komunikowania się za pomocą prywatnych telefonów i komunikatorów, wykorzystywania innych platform poza wskazaną przez dyrektora szkoły.
3. Zdalne nauczanie realizowane jest w formie online w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela. Administrator ma prawo dokonywać kontroli działania platformy w każdym czasie również w trakcie odbywania lekcji zdalnej. Dyrektor prowadzi nadzór nad nauczaniem zdalnym.
4. Jeśli zdalne nauczanie jest realizowane poprzez przekazywanie uczniom tematów do pracy samodzielnej, wymaga to niezbędnych wskazówek do przesłanych zadań oraz wskazania dodatkowych źródeł informacji. Materiały przesłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy ucznia mogą mieć formę zadań z załączonymi wskazówkami, adresu internetowego pod którym znajduje się polecany materiał, film lub prezentacja ( w tym opracowana przez nauczyciela).
5. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany na platformę a następnie do dziennika temat zajęć z zaznaczoną formą realizacji (np. online, samodzielna praca uczniów).
6. Nauczyciel prowadzi lekcje online w czasie rzeczywistym. Jest w tym czasie do dyspozycji uczniów, udziela im indywidualnych konsultacji z własnej inicjatywy lub na ich prośbę.
7. Nauczyciel w godzinach przewidzianych w planie lekcji jest dostępny dla uczniów.
8. Zajęcia online odbywające się zgodnie z planem lekcji nie mogą trwać dłużej niż 45 minut.
9. Nagrywanie zajęć przez uczniów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą prowadzącego nauczyciela.
10. Pierwszeństwo w planowaniu lekcji online w czasie rzeczywistym mają nauczyciele przedmiotów kierunkowych ( nauczanych w zakresie rozszerzonym), w dalszej kolejności języka polskiego i języków obcych.
11.Planowanie lekcji online odbywa się w cyklu dwutygodniowym pod kierunkiem wicedyrektora szkoły – na platformie w zespole – pokój nauczycielski.
12. Tygodniowy plan lekcji online udostępnia się uczniom
i nauczycielom na platformie edukacyjnej.
13. Optymalnym rozwiązaniem będzie stały plan lekcji prowadzonych w ustalonej w w/w formach.
14. Nie należy planować zajęć online w czasie przewidzianym
w planie lekcji na inny przedmiot.
15. Wychowawca ma obowiązek poinformować nauczycieli uczących w jego klasie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenia w tej sprawie – wydane przez poradnie psychologiczne lub inne poradnie specjalistyczne.
16. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i klasówkach zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły (termin wpisuje na platformie).
17. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu. Minimalną liczbę ocen określa Statut Szkoły.
18. Sposoby sprawdzania postępów ucznia oraz poprawiania ocen są integralną częścią rozkładów materiału. Określają je Zespoły Przedmiotowe uwzględniając indywidualne sugestie
i pomysły poszczególnych nauczycieli.
19. Uczniowie informowani są o zakresie materiału programowego i zasadach oceniania na pierwszej lekcji zdalnego nauczania danego przedmiotu.
20. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać ten fakt do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie Rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.
§ 3
1. Nauczanie indywidualne szkoła realizuje w formie zdalnej.
2. Zajęcia rewalidacyjne i inne związane z potrzebą wspierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych prowadzą nauczyciele specjaliści stosując sprawdzone metody i formy w kształceniu na odległość.
3. Niektóre godziny przeznaczone w planie lekcji do dyspozycji wychowawcy mogą być wykorzystane na spotkania z psychologami i pedagogami szkolnymi. Specjalistyczny wykład, pogadanka lub rozmowa wzbogaca relacje ucznia ze szkołą i stanowi wsparcie w przymusowej izolacji.
§ 4
1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły i ma formę zdalną.
2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i Zespołów Przedmiotowych i zadaniowych Rady odbywają się w formie zdalnej.
§ 5
1. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą:
a) przychodzić do szkoły i korzystać z komputerów znajdujących się w salach lekcyjnych;
b) wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły do domu;
c) korzystać w domu ze sprzętu własnego.
2. Jeśli warunki w domu utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie lekcji na odległość, nauczyciel zobowiązany jest prowadzić je ze szkoły.
3. Wychowawcy klas zobowiązani są do rozpoznania potrzeb swoich uczniów w zakresie zaopatrzenia w sprzęt komputerowy. W przypadku braku swobodnego dostępu ucznia do komputera w domu w czasie lekcji online, istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu i laptopa z zasobów szkolnych. Za organizację pomocy uczniom w tym zakresie odpowiada wychowawca, pedagog i administrator szkolnej sieci. Rejestr wypożyczonego sprzętu prowadzi pedagog i dyrektor.
§ 6
1. W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z Rodzicami uczniów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie. Uczniowie mają obowiązek użyczyć swoich kont rodzicom oraz możliwość korzystania z platformy
3. Zebrania z Rodzicami uczniów organizowane są w formie zdalnej w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego.
§ 7
Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do bieżącego sprawdzania informacji przekazywanych na platformie oraz stronie internetowej szkoły.

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

Aby zobaczyć załącznik proszę kliknąć w obrazek 

Procedury obowiązujące w szkole, w okresie pandemii