Katolickie Liceum Humanistyczne Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

 
Kościół Księży Pallotynów
Ulica Stefana Żeromskiego 6
Otwock 05-400
Telefon:
 +48 661 546 882

E-mail: sekretariat@klhotwock.pl

dyrektor@klhotwock.pl

 

Szanowni Państwo,      

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Katolickim Liceum Humanistycznym im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku

Szkoła gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor szkoły – dr Barbara Jaśniewicz, w jej imieniu zadania wypełnia Pan Mateusz Ziembicki

Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Katolickie Liceum Humanistycznym im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Katolickiego Liceum Humanistycznego im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: admin@klhotwock.pl  lub listownie pocztą tradycyjną.